Etiketter

,

don-q-2

BORDE FILA

Jag borde sitta och fila på mitt försvar för en motion jag har lagt in för SAIK på Göteborgs Friidrottsförbunds årsmöte nu på torsdag.

Eller så kanske jag ska sitta nöjd med att en av de två faktiskt verkar gå igenom. Den som  har fått styrelsens tillstyrkande handlar om utökad plats för sponsorer på tävlingsdräkten.

ENDAST EN LOGGA

I Svensk Friidrott tillåts endast en  sponsorslogga på tävlingsdräkt. I alla andra idrotter är tävlingsdräkterna fullklottrade , vilket ger sponsorer/partners en chans att synas  och som i sin tur ökar chansen för stöd till klubbar och enskilda idrottsmän..

EN DEL AV NÅT STÖRRE

Men även om det är bra att den motionen tillstyrks, är den bara en del i en störrre process som vill till för att föreningslivet ska  klara sin kokurrensutsättning mot andra aktörer och krafter som lockar i en snabbt föränderlig värld.

Processen är nödvändig för att öka inflödet av unga, gamla , ideella,kommersiella och kreativa krafter till vårt föreningsliv.

MOTIONEN BESVARAD

Styrelsen har kommenterat mitt yrkande om att satsa fullskaligt på föreningsutveckling med att ”en workshop som man arrangerar i syfte att visa på hur föreningar ska tjäna pengar” ändå ska hållas. Se nedan

Styrelsens svar: I verksamhetsplanen för 2017 föreslår styrelsen flera aktiviteter som medför att man tänker arbeta med de problem som motionen adresserar, bl a att ta fram en omvärldsanalys för föreningslivet samt att genomföra en workshop för att hitta nya intäktskällor. Styrelsen anser därmed motionen vara besvarad.

Det låter som snömos om ni ursäktar.Otillräckligt.

Jag bad om ett stort belopp för en viktig sak men bantade ned det högst drastiskt när SISU sa att man kunde tänka sig att gå in med hälften.  Den stressade styrelsen som har fullt upp med ekonomifrågor har knappt läst revideringförslaget,inte låtit det bemötas och  ännu mindre hört av sig om ”motion två”.

Det blir intressant att stå där ensam med vad som säkert anses som flummigt tal när alla föreningar vill ha cash till sina elitaktiva och inget annat. Att långsiktigt förändra föreningsarbetet för att skapa bättre klimat,förankra folkhälsobudskapet  ”Livslångt idrottande-evigt lärande”skapa intressanta berättelser, stärka varumärket, revolutionera sponsringsarbetet och göra föreningarbetet attraktivt, LEDER till bättre ekonomi.

KOMMER ATT KOSTA

Men det är inte lätt.

Det kommer att ta tid.

Det kommer att kräva vår hjärnkraft.

Några inspiratörer kommer att ta betalt.

Till några måste vi åka.

Det kommer att kosta.

Och vi måste ta hjälp utifrån.

Om vi stupar på torsdag, kan vi kanske revidera ett bibelord lite lätt ”–”Herre förlåt dem-de veta icke vad de göra, för de är fullt upptagna med vardagens tyranni, de korta budgetarnas våta filt på kreativitet och visioner.”

I så fall kommer vi igen, för behovet av en föreningsrevolution lär inte minska.

Tro mig.

BARA SÅ UPPTAGNA

Och mötesdeltagarna är kloka, men bara så kortsiktigt upptagna att få sina budgetar att gå ihop.

Motionerna är ämnade att ta sig an det långsiktigt.

IMG_9643

STYRKA I BUDSKAPET

Idag på Vetenskapens Värld  stöttade man med sitt programinnehåll vår Brain Athleticsdevis om hur fysisk träning, utmaningar, kärlek, umgänge och stimulerande miljöer sätter guldkant på livet även i högre åldrar.

Den kampen ska vi föra även om GFIF säger nej på torsdag.

Vi har tiden på vår sida och många arenor att kämpa på.

OBEKVÄM

Det gör mig inte ett dyft om jag gör mig obekväm- när man vet att det är rätt så känns det lätt.

Även om det blir lite ensamt.

Nedan har jag försökt få stöd  från Björn Eriksson och där finns mina tankar i osorterat skick. Ni behöver inte läsa det, men jag har samlat det som en sorts dagbok.

BILAGOR

MAIL TILL RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS ORDFÖRANDE.BJÖRN ERIKSSON

”Hej Björn.

 

Följer din kamp på håll och använder mig ofta av dina uttryck ”idrott hela livet” och ”Idrotten-Sveriges bästa ledarutbildning”.

Jag får åtminstone inte mothugg, även om det inte blir så mycket verkstad i ämnena.

 

Jag är med i ett antal föreningar.

Jag är stolt över det och anser att föreningrna har byggt upp Sverige, tränat oss i demokrati på ett sätt som få andra länder och gjort oss hyfsat korruptionsresistenta.

Föreningar byggde denna samhällskropp.

 

MEN

 • Samtliga har svårt att rekrytera och behålla medlemmar.

 • Att locka folk till styrelser och utskott och andra uppdrag är ännu svårare.

 • Alla tränare kräver betalt.

 • Största och ofta enda anledningen att gå med i en förening är att barnen idrottar/engarerar sig på annat sätt.

 • Så fort deras barn har slutat, slutar föräldrarna.

 • Många klubbar håller uppe medlemsantalet och har kö till sina ungdomsverksamheter, men omsättningen är så stor att den riktiga klubbkänslan inte hinner bildas.

 • Incitament att fortsätta saknas.

 

Samtidigt tar kommersiella aktörer över allt större del av kakan.

 

FINNS DET NÅT ATT GÖRA?

 

Svaret är ja.

Vi kan höja medvetandet hos våra föreningar om de mekanismer som gör att folk vill bli medlemmar och stanna kvar som medlemmar .

Här tycker jag att vi kan beträda stigar varav många är kända och några som ännu inte beträtts.

 

 • -Slakta gamla kor och inte väja för att ifrågasätta och putsa till med så  bibliska texter som RF:s stadgerekommendationer.

 • – Titta på om föreningarna uppfyller storytellingens sju portalparagrafer,hur man skapar berättelsen om föreningen, skapar myter och historia.

 • -Ge bättre intyg och CV:n för folk som jobbar i föreningarna

 • -Inse de mekanismer som ger stamkänsla(neotribalism)i ett globaliserat/alienerat samhälle. Lagidrotter ligger långt före här.

 • -Poängtera hur föreningsarbetet tränar medlemmar att bli problemlösare

 • -Understryka samhällsbärar- och demokratifunktionen.

 • Skapa större kunnande i arbetsgivar- och juridiska frågor.

 • Aldrig vika för att vi utför ideellt arbete(vårt allra bästa argement

 • -Lära sig hur man utformar budskap, posters och hemsidor så att buskapen designas i enlighet med hjärnforskningens rön och i linje med den profil storytellingen visar på.

 • -Skapa verkliga förutsättningar för och avsätta resurser till”idrott hela livet”, risk annars att bli till en stolt men tom och till intet förpliktigande fras.Folkhälsoperspektivet alltså.

  • Rabatter hos partners /sponsorer

  • Ökat mediakunnande

  • Medlemsandelar i projekt, snegla på hur ekonomiska föreningar gör(här hädar jag)

  • -Strategier för att möta sponsorer/partners på ett mer kundanpassat sätt.

  • -Ett större lotteri med CSR-bas.

  • Skapa ett innovativt klimat där simuleringsmodeller används.

   

  Det finns massor av ytterligare förslag här och jag skulle vilja att vi arrangerar en heldag på temat.

  I seminarie- och workshopform och med brett deltagande.

  Alternativet är en serie seminarier,det viktiga är att få spridning.

   

  Därför har Sävedalens AIK äskat pengar i GFIF via motionerna som följer nedan.

   

  Motion 1 skulle göra det lättare att få fler partners och det tror jag går igenom i GFIF.

  Motion 2 hör samman med Motion 1men aspirerar på att ha ett flerdimensionellt perspektiv.

   

  På lördag har GFIF sin höstdialog och där måsta vi försvara motionen.

  Skulle vara tacksam för råd.”

 

 

 

 

MOTION 1

Sävedalens AIK motionerar att GFIF ska föra frågan om utökat reklamutrymme på tävlingsdräkt vidare till SFIF via en motion. Andra konditionsidrotter, motorsport och bollsporter har mycket större och nuvarande sparsamma utrymme ger konkurrensfördelar åt andra sporter gentemot oss.

Det skulle göra det mycket attraktivare för våra aktiva att bära klubbdräkt och för näringsliv att sponsra såväl klubbar som enskilda idrottare.

För att föra frågan till SFIF som har motionsstopp i januari krävs ett skyndsamt förfarande där argument ska vässas och vi studerar andra sporters utrymme och intäkter, men också estetiska aspekter och hur avtal kan skrivas så att inte enskilda avtal stör klubbarnas partnerstrategi.

Kan det vara så att vi i föreningarna inte hänger med

 Styrelsens svar: Styrelsen ser positivt på förslaget och föreslår att en skrivelse tas fram som skickas på remiss till föreningarna och att GFIF därefter formulerar en motion som lämnas till SFIFs årsmöte. Styrelsen tillstyrker således motionen.

 

MOTION 2

Föreningslivet ter sig allt mindre lockande för många. Så fort barnen slutat lämnar föräldrarna.

Incitamentet att såväl börja i som att bli kvar i föreningarna minskar.

Engagemanget minskar och allt mer går åt att köpa in tjänster.

SAIK önskar att GFIF stöder SAIK att dra igång en grupp som förutsättningslöst vänder på alla stenar och bjuder in perspektiv från helt andra håll.Det kan innebära kostnader för lokal, resor och inbjudna föreläsares gage. Vi önskar också deltagande från minst en-högst två styrelseledamoter från GFIF som inte väjer för kontroversiella slutsatser och progressiva förslag.

I gruppens uppdrag ligger också att vässa strategier för att hitta partners(sponsorer) och att vårda dem.

Det går ihop. Bättre och modernare föreningsformer  ska inbegripa såväl medlemsvård som partnerstrategi.

Känsla av medinflytande är centralt.

Här kan nämnas att iden varit ute på mail- och telefonremiss till ett stort antal föreningsföreträdare,tänkare och potentiella deltagare-ingen har varit oförstående till tanken.

Att väcka debatt och samla till sig goda uppslag ligger i gruppens uppdrag.

SISU har kontaktats och står bakom, men förslagsställaren vill att initiativet ska ligga från Göteborgs Friidrott som ska framstå som framsynt och progressiv. Avantgardism låter mycket bättre än konservatism, nåt som friidrotten alltid stämplas som bärare av.

 

Förväntad projekttid 18 månader-önskat bistånd 200000:- 

Styrelsens svar: I verksamhetsplanen för 2017 föreslår styrelsen flera aktiviteter som medför att man tänker arbeta med de problem som motionen adresserar, bl a att ta fram en omvärldsanalys för föreningslivet samt att genomföra en workshop för att hitta nya intäktskällor. Styrelsen anser därmed motionen vara besvarad.

Sista inlägget till GFIF:s styrelse

”Pilo Stylin på SISU har sagt att de hjälper till att bestrida kostnader, men bara om GFIF också är med.

 

Jag kan åberopa att det faktiskt finns en pott som heter Utvecklingsfonden som jag kan äska medel ur. Ni har klargjort att det inte ska sökas plötsliga pengar, men jag skulle vilja att Utvecklingsfonden står öppen att söka pengar ur. Omformulera ursprungliga summan 200000:- till ett maxbelopp på 50000:- under år ett t.o.m 20170910.

Jag har börjat med att titta på det som verkar ligga närmast alla klubbar-ekonomin, vilket gör att sponsring/partners säkert är det som klubbarna skulle anse som mest akut i ett läge där samtliga verka stå som fågelungar väntande på mamma Varvet att föda hungriga munnar med pengar.

Själv är jag mest intresserad av  ”hållbarhet” som honnörstema.”

Vi får väl se hur det går, men lycka mig till.